Strona       poœwiêcona dzia³alnoœci misyjnej franciszkanów       Prowincji Œwiêtego Maksymiliana Kolbego w Gdañsku

          NASZA PROWINCJA ZAKONNA            MISJE FRANCISZKAÑSKIE W KENII                  FRANCISZKANIE W GDYNI

O CUDOWNYM MEDALIKU,
JAKI WYS£ALIŒMY
WSPÓ£PRACOWNIKOM MISYJNYM
W PREZENCIE NA WIELKANOC

              


 

 

Wszyscy chrzeœcijanie, cz³onkowie Koœcio³a, na mocy Chrztu œwiêtego s¹ wspó³odpowiedzialni za dzia³alnoœæ misyjn¹. Udzia³ wspólnot i poszczególnych wiernych w tym prawie i obowi¹zku nazywa siê „wspó³prac¹ misyjn¹”.

Jan Pawe³ II, Redemptoris Missio, 77

Bracia - którzy za Boskim natchnieniem chcieliby udaæ siê do Saracenów lub innych niewiernych, niech prosz¹ o pozwolenie swych ministrów prowincjalnych. Ministrowie zaœ niech udzielaj¹ pozwolenia tylko tym, których uznaj¹ za zdolnych do wys³ania.
                                                                                                                                                                                                                  (Z Regu³y Serafickiego Ojca naszego Œwiêtego Franciszka)
Zachêcamy równie¿ do Adopcji na Odleg³oœæ - Imiennej i Bezimiennej z naszej Misji w Ekwadorze!
Informacje dostêpne u o. Zenona Garusa Sekretarza ds. Misji.

UWAGA! W najbliższym czasie pojawi się nowa strona Sekretariatu. Zmieni się też adres strony: www.sekretariatmisyjny.pl - choć stary adres będzie nadal obowiązywał.


Œw. Franciszek dzieli siê u¿ebranym chlebem z trêdowatymi

MODLITWA FRANCISZKAÑSKA

O Panie, uczyñ z nas narzêdzia Twojego Pokoju,
Abyœmy siali mi³oœæ, tam gdzie panuje nienawiœæ;
Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
Jednoœæ, tam gdzie panuje zw¹tpienie;
Nadziejê, tam gdzie panuje rozpacz;
Œwiat³o, tam gdzie panuje mrok;
RadoϾ, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyœmy mogli
Nie tyle szukaæ pociechy, co pociechê dawaæ;
Nie tyle szukaæ zrozumienia, co rozumieæ;
Nie tyle szukaæ mi³oœci co kochaæ.
Albowiem daj¹c, otrzymujemy;
Wybaczaj¹c, zyskujemy przebaczenie,
A umieraj¹c rodzimy siê do wiecznego ¿ycia.


w misji franciszkañskiej w Ruiri (Kenia)

ZAADOPTUJ JEDNEGO Z NICH!

klerycy w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Nairobi (Kenia)
  Strona zaktualizowana dnia: 9 lipca 2008
WebMinister
: o. Jan £empicki, OFMConv.
Dziêkujemy za odwiedziny.